پوشش داخلی از سالهای 1950، با موفقیت در خطوط لوله گاز به كار رفته است ؛ با این وجود این تكنولوژی امروزه نیز تكنولوژی روز محسوب می شود. برای مثال پوشش داخلی لوله در عرض 4 الی 5 سال گذشته در خطوط لوله انتقال گاز طولانی با قطر بالا در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است، خطوط لوله انتقال گاز در دریای شمال به طول 3000 كیلومتر و هزاران كیلو متر دیگر خطوط لوله انتقال در خاور میانه و خاور دور از پوشش داخلی استفاده كرده اند و در آینده نیز استفاده خواهند كرد. درحال حاضر بیش از 100 هزار كیلومتر خط لوله با پوشش داخلی در سراسر دنیا وجود دارد پوشش داخلی لوله برای خطوط زمینی انتقال گاز بصورت استاندارد در بسیاری از كشورها اعمال می شود.

دما و فشار بالا و محیط شیمیایی شدیداً خورنده از مؤلفـه هـای خطـوط لولـه انتقـال گـاز تـرش مـی باشـند. مکانیسمهای خوردگی گوناگونی را می توان در محیط گـاز تـرش برشـمرد امـا در ایـن بـین خـوردگی های هیدروژنی و تورم هیدروژنی جزو مخربترین مکانیسمهای موجـود مـی باشـند.

مهمتـرین راهکارهای کنتـرل خوردگی در خطوط لوله انتقال گاز ترش استفاده از لوله های فولادی آلیاژی مخصوص گاز ترش و پوششهای داخلی محافظ خوردگی می باشد.

در این مقاله آزمایش های مربوط به پوشش لوله مورد بررسی قرار می گیرد.

پوشش داخلی از سالهای 1950، با موفقیت در خطوط لوله گاز به كار رفته است ؛ با این وجود این تكنولوژی امروزه نیز تكنولوژی روز محسوب می شود. برای مثال پوشش داخلی لوله در عرض 4 الی 5 سال گذشته در خطوط لوله انتقال گاز طولانی با قطر بالا در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است، خطوط لوله انتقال گاز در دریای شمال به طول 3000 كیلومتر و هزاران كیلو متر دیگر خطوط لوله انتقال در خاور میانه و خاور دور از پوشش داخلی استفاده كرده اند و در آینده نیز استفاده خواهند كرد. درحال حاضر بیش از 100 هزار كیلومتر خط لوله با پوشش داخلی در سراسر دنیا وجود دارد پوشش داخلی لوله برای خطوط زمینی انتقال گاز بصورت استاندارد در بسیاری از كشورها اعمال می شود.